try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Guru Granth Sahib (GGS) Web Academy

Bani Kabeer Ji - 2009

Back to Course Page
Lesson/Date Shabad Listen/Watch
May 2 Purmwnu qyrw isrY aUpir iPir n krq bIcwr ]
furamaan thaeraa sirai oopar fir n karath beechaar.
LISTEN
May 9 sMkit nhI prY join nhI AwvY nwmu inrMjn jw ko ry ]
sankatt nehee parai jon nehee aavai naam niranjan jaa ko rae.
LISTEN
May 16 inMdau inMdau mo kau logu inMdau ]
 nindho nindho mo ko log nindho.
LISTEN
May 23 rwjw rwm qUM AYsw inrBau qrn qwrn rwm rwieAw ]
raajaa raam thoon aisaa nirabho tharan thaaran raam raaeiaa.
LISTEN
May 30 Ab mn jwgq rhu ry BweI ]
ab man jaagath rahu rae bhaaee.
LISTEN
June 13 mweI moih Avru n jwinE AwnwnW ]
maaee mohi avar n jaaniou aanaanaa(n).
LISTEN
June 20 js Ehu hY qs lKY n koeI ]
jas ouhu hai thas lakhai n koee.
LISTEN
June 27 Alh lhau qau ikAw khau khau q ko aupkwr ]
aleh leho tho kiaa keho keho th ko oupakaar.
LISTEN
July 4 EAMkwr lKY jau koeI ]
oua(n)kaar lakhai jo koee.
LISTEN
July 11 ggw gur ky bcn pCwnw ]
gagaa gur kae bachan pashhaanaa.
LISTEN
July 18 qw Gt mwih Gwt jau pwvw ]
thaa ghatt maahi ghaatt jo paavaa.
LISTEN
July 25 ry mn mY qau iCn iCn smJwvw ]
rae man mai tho shhin shhin samajhaavaa.
LISTEN
Aug 1 jw kwrix jgu FUiFAau nyrau pwieAau qwih ]
jaa kaaran jag tootiao naero paaeiao thaahi.
LISTEN
Aug 8 a ]
a.
LISTEN
Aug 15 TTw iehY dUir Tg nIrw ]
thathaa eihai dhoor thag neeraa.
LISTEN
Aug 22 FFw iFg FUFih kq Awnw ]
dtadtaa dtig dtoodtehi kath aanaa.
LISTEN
Aug 29 qqw Aqr qirE nh jweI ]
thathaa athar thariou neh jaaee.
LISTEN
Sept 5 ddw dyiK ju ibnsnhwrw ]
dtadtaa dhadhaa dhaekh j binasanehaaraa.
LISTEN
Sep 12 nµnw inis idnu inrKq jweI ]
nannaa nis dhin nirakhath jaaee.
LISTEN
Sept 19 PPw ibnu PUlh Plu hoeI ]
fafaa bin fooleh fal hoee.
LISTEN
Sept 26 BBw Bydih Byd imlwvw ]
bhabhaa bhaedhehi bhaedh milaavaa.
LISTEN
Oct 3 XXw jau jwnih qau durmiq hin kir bis kwieAw gwau ]
yayaa jo jaanehi tho dhuramath han kar bas kaaeiaa gaao.
LISTEN
feedback