ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ
Asa Di Vaar

All rights reserved to T-Series and Super Cassettes Industry Ltd.

ਛੰਤ – Chhant

ਸ਼ਬਦ – Shabad

Watch on YouTube
Click Icon to Download MP3 Audio

ਛੰਤ ੧
Chhant 1

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Har Amrit Bhinnae Loinaa
Man Prem Ratannaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੮ Panna: 448

ਛੰਤ ੨
Chhant 2

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ
ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Har Prem Baanee Man Maariaa
Aneeaalae Aneeaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੮ Panna: 448

ਛੰਤ ੩
Chhant 3

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ
ਮਿਲੁ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Ham Moorakh Mugadh Saranaagatee
Mil Govindh Ranga Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੮ Panna: 448

ਛੰਤ ੪
Chhant 4

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ
ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Dheen Dhaeyaal Sun Baenatee
Har Prabh Har Raiaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੮ Panna: 448

ਛੰਤ ੫
Chhant 5

ਗੁਰਮੁਖਿ ਢੂੰਢਿ ਢੂਢੇਦਿਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Gurmukh Toond Tooddaedhiaa
Har Sajan Ladhaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੯ Panna: 449

ਛੰਤ ੬
Chhant 6

ਪੰਥੁ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Panth Dhasaavaa Nith Kharee
Mundh Joban Baalee Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੯ Panna: 449

ਛੰਤ ੭
Chhant 7

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰੇ ਆਇ ਮਿਲੁ ਮੈ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Gurmukh Piaare Aaye Mil
Mai Chiree Vichhunnae Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੯ Panna: 449

ਛੰਤ ੮
Chhant 8

ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Gur Amrit Bhinnee Dhaehuree
Amrit Burkae Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੯ Panna: 449

ਛੰਤ ੯
Chhant 9

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Har Amrit Bhagat Bhandaar Hai
Gur Sathgur Paasae Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੯ Panna: 449

ਛੰਤ ੧੦
Chhant 10

ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Sach Saahu Hamaaraa Thoo Dhanee
Sabh Jagat Vanajaaraa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੯ Panna: 449

ਛੰਤ ੧੧
Chhant 11

ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਹ ਸੁਆਮੀ
ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Hum Kyaa Gun Thaerae Vithareh
Suaamee Thoo Apar Apaaro Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੯ Panna: 449

ਛੰਤ ੧੨
Chhant 12

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jio Bhaavai Thio Raakh Lai
Hum Saran Prabh Aae Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੪੯ Panna: 449

ਛੰਤ ੧੩
Chhant 13
Part 1

ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ
ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jin Masthak Dhur Har Likhiaa
Thinaa Sathgur Miliaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੧੩
Chhant 13
Part 2

ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ
ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jin Masthak Dhur Har Likhiaa
Thinaa Sathgur Miliaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੧੪
Chhant 14

ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ
ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jinee Aaisaa Har Naam Na Chaethio
Sae Kaahae Jag Aae Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੧੫
Chhant 15

ਤੂੰ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Thoo Har Thaeraa Sabh Ko
Sabh Thudh Upaae Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੧੬
Chhant 16

ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ
ਨਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Koee Gaavai Raagee Naadhee Baedhee Bahu Bhaat Kar Nahee Har Har Bheejai Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੧੭
Chhant 17

ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ
ਤੇ ਜਨ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jin Anthar Har Har Preet Hai
Thae Jan Sugharr Siaanae Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੧੮
Chhant 18

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jithai Jai Bahai Meraa Sathguru
So Thaan Suhaavaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੧੯
Chhant 19

ਗੁਰਸਿਖਾ ਮਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ
ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Gursikhaa Man Har Preet Hai
Har Naam Har Thaeree Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੨੦
Chhant 20

ਗੁਰਸਿਖਾ ਮਨਿ ਵਾਧਾਈਆ
ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Gursikhaa Man Vaadhaieeaa
Jin Maeraa Satiguru Ditaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੦ Panna: 450

ਛੰਤ ੨੧
Chhant 21

ਜਿਨੑਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਤਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jina Bhaetiaa Maeraa Pooraa Sathguru
Thin Har Naam Dhrirraavai Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੧ Panna: 451

ਛੰਤ ੨੨
Chhant 22

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ
ਤਿਨਾ ਫਿਰਿ ਬਿਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jinee Gurmukh Naam Dhiaaiaa
Thinaa Fir Bighan Na Hoee Raam Raajae

ਪੰਨਾ:  ੪੫੧ Panna: 451

ਛੰਤ ੨੩
Chhant 23

ਜਿਨੑਾ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ
ਤਿਨੑ ਹਰਿ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Jina Anthar Gurmukh Preet Hai
Thin Har Rakhanhaaraa Raam Raajae

ਪੰਨਾ: ੪੫੧ Panna: 451

ਛੰਤ ੨੪
Chhant 24

ਹਰਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
Har Jug Jug Bhagat Upaiaa Paij Rakhadhaa Aaiaa Raam Raajae

ਪੰਨਾ:  ੪੫੧ Panna: 451