ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ
Barah Maha

All rights reserved to T-Series and Super Cassettes Industry Ltd.

ਭਾਗ – Volume

ਸ਼ਬਦ – Shabad

Watch on YouTube
Listen on YouTube Music
Download MP3

ਭਾਗ ੧
Volume 1

ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥
Kirath Karam Kae Veechhurae
Kar Kirpa Melahu Raam

ਪੰਨਾ
: ੧੩੩ Panna: 133

ਭਾਗ ੨
Volume 2

ਚੇਤਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਦੁ ਘਣਾ ॥
Chet Govindh Araadheeaai Hovai Anandh Ghanaa

ਪੰਨਾ: ੧੩੩ Panna: 133

ਭਾਗ ੩
Volume 3

ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥
Vaisaakh Dheeran Kio Vaaddeeaa
Jinaa Prem Bichhoh

ਪੰਨਾ
: ੧੩੩ Panna: 133

ਭਾਗ ੪
Volume 4

ਹਰਿ ਜੇਠਿ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸੁ ਅਗੈ ਸਭਿ ਨਿਵੰਨਿ ॥
Har Jaet Jurrandhaa Lorreeaai Jis Agai Sabh Nivann

ਪੰਨਾ: ੧੩੪ Panna: 134

ਭਾਗ ੫
Volume 5

ਆਸਾੜੁ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਿ ॥
Aasaar Tapandhaa This Lagai
Har Naahu Na Jinnaa Paas

ਪੰਨਾ
: ੧੩੪ Panna: 134

ਭਾਗ ੬
Volume 6

ਸਾਵਣਿ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰੁ ॥
Saavan Sarasee Kaamanee Charan Kamal Sio Piaar

ਪੰਨਾ: ੧੩੪ Panna: 134

ਭਾਗ ੭
Volume 7

ਭਾਦੁਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥
Bhaadhuae Bharam Bhulaaneeaa
Dhoojai Lagaa Haeth

ਪੰਨਾ
: ੧੩੪ Panna: 134

ਭਾਗ ੮
Volume 8

ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਾਇ ॥
Asun Prem Umaaharaa Kio Mileeaai Har Jaae

ਪੰਨਾ: ੧੩੪ Panna: 134

ਭਾਗ ੯
Volume 9

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥
Kathak Karam Kamaavanae Dhos Na Kaahoo Jog

ਪੰਨਾ
: ੧੩੫ Panna: 135

ਭਾਗ ੧੦
Volume 10

ਮੰਘਿਰਿ ਮਾਹਿ ਸੋਹੰਦੀਆ ਹਰਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਬੈਠੜੀਆਹ ॥
Manghar Maaheh Sohandheeaa
Har Pir Sang Baitarreeaah

ਪੰਨਾ: ੧੩੫ Panna: 135

ਭਾਗ ੧੧
Volume 11

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ॥
Pokh Tukhaar Na Viaapiee Kantt Miliaa Har Naahu

ਪੰਨਾ
: ੧੩੫ Panna: 135

ਭਾਗ ੧੨
Volume 12

ਮਾਘਿ ਮਜਨੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥
Maagh Majan Sang Saadhooaa
Dhoorree Kar Isnaan

ਪੰਨਾ: ੧੩੫ Panna: 135

ਭਾਗ ੧੩
Volume 13

ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰਿ ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ॥
Falgun Anandh Upaarjanaa
Har Sajan Pragatae Aae

ਪੰਨਾ
: ੧੩੬ Panna: 136

ਭਾਗ ੧੪
Volume 14

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ॥
Jin Jin Naam Dhiaaiaa Thin Kae Kaaj Sarae

ਪੰਨਾ: ੧੩੬ Panna: 136