ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ
Japji Sahib

All rights reserved to T-Series and Super Cassettes Industry Ltd.

ਪਉੜੀ – Pauri 

ਸ਼ਬਦ – Shabad

Watch on YouTube
Listen on YouTube Music
Download MP3

ਮੂਲ ਮੰਤਰ
Mool Mantar

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ
Ik Oankaar Sath Naam

ਪੰਨਾ: ੧ Panna: 1

ਪਉੜੀ ੧
Pauri 1

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
Sochai Soch Na Hoviee Jae Sochee Lakh Vaar

ਪੰਨਾ: ੧ Panna: 1

ਪਉੜੀ ੨
Pauri 2

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥
Hukamee Hovan Aakaar Hukam Na Kahiaa Jaaee

ਪੰਨਾ: ੧ Panna: 1

ਪਉੜੀ ੩
Pauri 3

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥
Gaavai Ko Taan Hovai Kisai Taan

ਪੰਨਾ: ੧ Panna: 1

ਪਉੜੀ ੪
Pauri 4

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥
Saachaa Sahib Saach Naae
Bhaakhiaa Bhaau Apaar

ਪੰਨਾ: ੨ Panna: 2

ਪਉੜੀ ੫
Pauri 5

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥
Thaapiaa Na Jaae Keethaa Na Hoae

ਪੰਨਾ: ੨ Panna: 2

ਪਉੜੀ ੬
Pauri 6

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
Teerath Naavaa Jae This Bhaavaa
Vin Bhaane Ki Naae Karee

ਪੰਨਾ: ੨ Panna: 2

ਪਉੜੀ ੭
Pauri 7

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥
Jae Jug Chaarae Aarajaa Hor Dhasoonee Hoae

ਪੰਨਾ: ੨ Panna: 2

ਪਉੜੀ ੮ & ੯
Pauri 8 & 9 

ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ॥
Suniaai Sidh Peer Sur Naath

ਪੰਨਾ: ੨ Panna: 2

ਪਉੜੀ ੧੦ & ੧੧
Pauri 10 & 11

ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ॥
Suniaai Sath Santhokh Giaan

ਪੰਨਾ: ੩ Panna: 3

ਪਉੜੀ ੧੨ & ੧੩
Pauri 12 & 13

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
Mannae Kee Gath Kahee Na Jaae

ਪੰਨਾ: ੩ Panna: 3

ਪਉੜੀ ੧੪ & ੧੫
Pauri 14 & 15

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
Mannai Maarag Taak Na Paae

ਪੰਨਾ: ੩ Panna: 3

ਪਉੜੀ ੧੬
Pauri 16

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥
Panch Parvaan Panch Pardhaan

ਪੰਨਾ: ੩ Panna: 3

ਪਉੜੀ ੧੭
Pauri 17

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥
Asankh Jap Asankh Bhaau

ਪੰਨਾ: ੩ Panna: 3

ਪਉੜੀ ੧੮
Pauri 18

ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥
Asankh Moorakh Andh Ghor

ਪੰਨਾ: ੪ Panna: 4

ਪਉੜੀ ੧੯
Pauri 19

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥
Asankh Naav Asankh Thaav

ਪੰਨਾ: ੪ Panna: 4

ਪਉੜੀ ੨੦
Pauri 20

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥
Bhareeaai Hath Pair Than Dheh

ਪੰਨਾ: ੪ Panna: 4

ਪਉੜੀ ੨੧
Pauri 21

ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
Teerath Thap Dhaeaa Dhat Dhaan

ਪੰਨਾ: ੪ Panna: 4

ਪਉੜੀ ੨੨ & ੨੩
Pauri 22 & 23

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
Paathaalaa Paathaal Lakh Aagaasaa Aagaas

ਪੰਨਾ: ੫ Panna: 5

ਪਉੜੀ ੨੪
Pauri 24

ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
Anth Na Sifatee Kehan Na Anth

ਪੰਨਾ: ੫ Panna: 5

ਪਉੜੀ ੨੫
Pauri 25

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
Bahutaa Karam Likhiaa Naa Jaae

ਪੰਨਾ: ੫ Panna: 5

ਪਉੜੀ ੨੬
Pauri 26

ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
Amul Gun Amul Vaapaar

ਪੰਨਾ: ੫ Panna: 5

ਪਉੜੀ ੨੭
Pauri 27
Part 1

ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
So Dhar Kehaa So Ghar Kehaa
Jith Beh Sarab Samaalae

ਪੰਨਾ: ੬ Panna: 6

ਪਉੜੀ ੨੭
Pauri 27
Part 2

ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
So Dhar Kehaa So Ghar Kehaa
Jith Beh Sarab Samaalae

ਪੰਨਾ: ੬ Panna: 6

ਪਉੜੀ ੨੮
Pauri 28

ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ॥
Mundhaa Santhokh Saram Pat Jholee Dhiaan Kee Kareh Bibhoot

ਪੰਨਾ: ੬ Panna: 6

ਪਉੜੀ ੨੯
Pauri 29

ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ॥
Bhugath Giaan Dhaeaa Bhanddaaran
Ghat Ghat Vaajeh Naadh

ਪੰਨਾ: ੬ Panna: 6

ਪਉੜੀ ੩੦ & ੩੧
Pauri 30 & 31

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥
Ekaa Maaee Jugat Viaaee Thin Chaelae Parvaan

ਪੰਨਾ: ੭ Panna: 7

ਪਉੜੀ ੩੨
Pauri 32

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥
Ik Dhoo Jeebhau Lakh Hoheh
Lakh Hoveh Lakh Vees

ਪੰਨਾ: ੭ Panna: 7

ਪਉੜੀ ੩੩
Pauri 33

ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥
Aakhan Jor Chupai Neh Jor

ਪੰਨਾ: ੭ Panna: 7

ਪਉੜੀ ੩੪
Pauri 34

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ॥
Raathee Ruthee Thithee Vaar

ਪੰਨਾ: ੭ Panna: 7

ਪਉੜੀ ੩੫
Pauri 35

ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥
Dharam Khandd Kaa Eho Dharam

ਪੰਨਾ: ੭ Panna: 7

ਪਉੜੀ ੩੬
Pauri 36

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ॥
Giaan Khandd Meh Giaan Parachandd

ਪੰਨਾ: ੭ Panna: 7

ਪਉੜੀ ੩੭
Pauri 37

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥
Karam Khandd Kee Baanee Jor

ਪੰਨਾ: ੮ Panna: 8

ਪਉੜੀ ੩੮ & ਸਲੋਕੁ
Pauri 38 & Salok

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥
Jath Paahaaraa Dheeraj Suniaar

ਪੰਨਾ: ੮ Panna: 8