ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯
Salok Mahalla 9

All rights reserved to T-Series and Super Cassettes Industry Ltd.

ਸਲੋਕ – Salok

ਸ਼ਬਦ – Shabad

Watch on YouTube
Listen on YouTube Music
Download MP3

ਸਲੋਕ ੧ – ੫
Salok 1 – 5

ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥
Gun Gobindh Gaaio Nahee Janam Akaarath Keen

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੬ Panna: 1426

ਸਲੋਕ ੬ – ੧੧
Salok 6 – 11

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥
Pathith Udhaaran Bhay Haran
Har Anaath Kae Naath

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੬ Panna: 1426

ਸਲੋਕ ੧੨ – ੧੭ 
Salok 12 – 17

ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਰਿ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰਿ ॥
Ghat Ghat Mai Har Joo Basai Santan Kahio Pukaar

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੭ Panna: 1427

ਸਲੋਕ ੧੮ – ੨੩
Salok 18 – 23

ਜਿਹਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥
Jeh Maaiaa Mamthaa Thajee
Sabh Thae Bhaeo Udhaas

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੭ Panna: 1427

ਸਲੋਕ ੨੪ – ੨੯ 
Salok 24 – 29

ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ॥
Nis Dhin Maiaa Kaaranae Praanee Dolat Neet

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੭ Panna: 1427

ਸਲੋਕ ੩੦ – ੩੫
Salok 30 – 35

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਧਿ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ॥
Man Maaeaa Mai Fadh Rahio
Bisario Gobindh Naam

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੮ Panna: 1428

ਸਲੋਕ ੩੬ – ੪੧
Salok 36 – 41

ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਧ ॥
Karno Hutho So Naa Keeo Pario Lobh Kai Fandh

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੮ Panna: 1428

ਸਲੋਕ ੪੨ – ੪੭
Salok 42 – 47

ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈ ਮੀਤ ॥
Garab Karath Hai Dheh Ko Binasai Chhin Mai Meet

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੮ Panna: 1428

ਸਲੋਕ ੪੮ – ੫੨
Salok 48 – 52

ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
Nij Kar Dhaekhio Jagat Mai Ko Kaahoo Ko Naeh

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੯ Panna: 1429

ਸਲੋਕ ੫੩ – ੫੭
Salok 53 – 57

ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
Bal Chhutakio Bandhan Parae
Kachhoo Na Hot Upai

ਪੰਨਾ: ੧੪੨੯ Panna: 1429