ਸੋ ਦਰੁ ਰਹਰਾਸਿ
So Dar Rehras

All rights reserved to T-Series and Super Cassettes Industry Ltd.

ਭਾਗ – Volume

ਸ਼ਬਦ – Shabad

Listen on YouTube Music
Click Icon to Download MP3 Audio

ਭਾਗ ੧
Volume 1

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
So Dhar Thaeraa Kehaa So Ghar Kehaa
Jit Beh Sarab Samaalae

ਪੰਨਾ: ੮ Panna: 8

ਭਾਗ ੨
Volume 2

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
So Dhar Thaeraa Kehaa So Ghar Kehaa
Jit Beh Sarab Samaalae

ਪੰਨਾ: ੮ Panna: 8

ਭਾਗ ੩
Volume 3

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
Vaddae Maerae Saahibaa
Gahir Gambheeraa Gunee Gaheeraa

ਪੰਨਾ: ੯ Panna: 9

ਭਾਗ ੪
Volume 4

ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
So Kio Visarai Maeree Maae

ਪੰਨਾ: ੯ Panna: 9

ਭਾਗ ੫
Volume 5

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥
Maerae Meeth Gurdhaev
Mo Ko Raam Naam Pargaas

ਪੰਨਾ: ੧੦ Panna: 10

ਭਾਗ ੬
Volume 6

ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ ॥
Mere Maadho Jee Sathsangat Milae So Thariaa

ਪੰਨਾ: ੧੦ Panna: 10

ਭਾਗ ੭
Volume 7

ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ
ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
So Purakh Niranjan Har Purakh Niranjan
Har Agamaa Agam Apaaraa

ਪੰਨਾ: ੧੦ Panna: 10

ਭਾਗ ੮
Volume 8

ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ
ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
So Purakh Niranjan Har Purakh Niranjan
Har Agamaa Agam Apaaraa

ਪੰਨਾ: ੧੦ Panna: 10

ਭਾਗ ੯
Volume 9

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸਾਂਈ ॥
Thoo Karthaa Sachiaar Mainddaa Saaiee

ਪੰਨਾ: ੧੧ Panna: 11

ਭਾਗ ੧੦
Volume 10

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥
Man Ek Na Chaethas Moorr Manaa

ਪੰਨਾ: ੧੨ Panna: 12

ਭਾਗ ੧੧
Volume 11

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥
Bhiee Paraapat Maanukh Dhaehureeaa

ਪੰਨਾ: ੧੨ Panna: 12